Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amsterdamse Watersportvereniging H’79 (hierna: “H’79”) verwerkt van haar [(aspirant-)leden en donateur].

Indien je lid wordt van H’79, [of donateur wordt] of om een andere reden persoonsgegevens aan H’79 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: [H’79, Tjotterspad 9, 1081KD Amsterdam, KvK nummer 40532582] De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via [secretaris.h79@gmail.com]

2. Welke gegevens verwerkt H’79 en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv kenmerken en informatie omtrent boot
2.2 H’79 verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van H’79;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld danwel donateurschap, ligplekken, etc. af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met H’79 en je te informeren over de ontwikkelingen van H’79.

E-mail berichtgeving (opt-out):
H’79 gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, actualiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van H’79. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Let op: via e-mailing blijf je betrokken bij het reilen en zeilen van H’79.

3. Bewaartermijnen
H’79 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft H’79 passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt H’79 gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van H’79 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. H’79 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop H’79 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [ secretaris.h79@gmail.com ]

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie mei 2018